Informacje o prowadzonych zajęciach na rok akademicki 2021/2022 – Wydział Lekarski

Kontakt

Klinika Kardiologii Interwencyjnej IK CM UJ

Adres: KSS im Jana Pawła II, budynek M-V, wejscie D, ul Pradnicka 80 Kraków

Kierownik Kliniki, koordynator zajęć dydaktycznych: Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, e-mail: krzysztof.zmudka@uj.edu.pl

Sekretarka Kliniki: Pani Marta Szram tel 12 614 35 01, e-mail: marta.szram@uj.edu.pl

 

Przedmiot: Choroby wewnętrzne-kardiologia – semestry 6, 7/8, 9/10

Treści programowe

 • Interpretacja elektrokardiogramu spoczynkowego i badania RTG klatki piersiowej.
 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa: wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia badania, interpretacja wyniku.
 • Nieinwazyjne badania obrazowe układu krążenia: wskazania, przeciwwskazania, interpretacja wyników
 • Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia, w szczególności markery martwicy mięśnia sercowego, peptydy natriuretyczne, D-dimer.
 • Podstawy patofizjologiczne, epidemiologia, etiologia, obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w wybranych stanach chorobowych:
 • Choroba niedokrwienna serca – algorytmy postępowania w OZW i stabilnych zespołach wieńcowych,
 • Najczęstsze zastawkowe wady serca,
 • Choroby wsierdzia, osierdzia i mięśnia sercowego (najczęstsze kardiomiopatie, zapalenie mięśnia serca),
 • Niewydolność serca (ostra i przewlekła),
 • Nadciśnienie tętnicze (pierwotne i wtórne),
 • Nadciśnienie płucne (aktualny podział).
 • Angiologia: podstawy patofizjologiczne, etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia u chorych z:
  • ostrymi zespołami aortalnymi,
  • chorobami tętnic obwodowych,
  • żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.
 • Zasady rozpoznawania i postępowania w najczęstszych zaburzeniach rytmu i przewodzenia:
  • kardiowersja elektryczna i defibrylacja,
  • wskazania do sztucznej stymulacji serca i zabiegów ablacji przezskórnej,
  • prewencja pierwotna i wtórna nagłej śmierci sercowej.
 • Prewencja pierwotna i wtórna choroby niedokrwiennej serca; tradycyjne i nietradycyjne czynniki ryzyka, zasady stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego.
 • Zasady leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego:
  • skale ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych,
  • łączenie leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych.
 • Zaburzenia w zakresie układu krążenia u chorych z wybranymi schorzeniami. ogólnoustrojowymi, w tym z:
  • cukrzycą,
  • chorobami tarczycy,
  • przewlekłą chorobą nerek.
 • Zasady kwalifikacji do diagnostyki inwazyjnej i rewaskularyzacji w zakresie krążenia wieńcowego oraz tętnic obwodowych.
 • Zasady kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych i nowych technik zabiegowych.
 • Zasady kwalifikacji kardiologicznej i przygotowania chorych ze schorzeniami kardiologicznymi do zabiegów pozasercowych.
 • Zasady postępowania u kobiet w ciąży z chorobami kardiologicznymi.

e-learning

 • Badania obrazowe w kardiologii interwencyjnej (Wykład w formule e-learning: 1 h: semestr 7/8).
 • ABC kardiologii inwazyjnej – od rutynowych do zaawansowanych technik leczenia interwencyjnego (Wykład w formule e-learning: 2 h: semestr 9/10).

Seminaria klasyczne

 • Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca. Jak obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe u chorego z cukrzycą ?
 • Nadciśnienie tętnicze: definicja, klasyfikacja, epidemiologia, etiologia, obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, stratyfikacji ryzyka i leczenia.
 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, nieinwazyjne badania obrazowe układu krążenia – wskazania, przeciwwskazania, zasady interpretacji wyniku, ograniczenia badania.
 • Inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kardiologii.
 • Współczesna (czwarta) definicja zawału serca. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w OZW i stabilnych zespołach wieńcowych.
 • Postępowanie z chorym po przebytym zawale serca – prewencja wtórna. Zasady leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, w tym łączenia leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych. Skale ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych. 
 • Wady zastawkowe serca: przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka, kryteria oceny zaawansowania hemodynamicznego, zasady kwalifikacji do operacji kardiochirurgicznych i zabiegów przezskórnych.
 • Kardiomiopatie; zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia: przyczyny, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania i leczenia.
 • Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej.
 • Niewydolność serca: definicja, klasyfikacja, epidemiologia, etiologia, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania, leczenie i rokowanie.
 • Nadciśnienie płucne: definicja, klasyfikacja, przyczyny, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania i leczenia.
 • Zasady kwalifikacji kardiologicznej i przygotowania chorych ze schorzeniami kardiologicznymi do zabiegów pozasercowych.
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW), inne bakteriemie oraz wirusemie, fungemie i parazytemie, a także choroby mięśnia sercowego i osierdzia o podłożu infekcyjnym – definicje, podział, czynniki etiologiczne. Profilaktyka IZW. (Mikorobiologia -zajęcia zintegrowane).
 • Zasady diagnostyki mikrobiologicznej oraz doboru leków przeciwdrobnoustrojowych w infekcyjnych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego (Mikorobiologia -zajęcia zintegrowane).
 • Choroby tętnic obwodowych: diagnostyka i leczenie (Angiologia).
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: profilaktyka, diagnostyka i leczenie (Angiologia).

Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne – badanie podmiotowe i przedmiotowe, rozpoznawanie objawów, planowanie postępowania diagnostycznego, interpretacja wyników badań dodatkowych, diagnostyka różnicowa, wybór optymalnej metody postępowania leczniczego w poszczególnych jednostkach chorobowych u pacjentów hospitalizowanych w oddziale oraz pozostających w kontroli poradni przyklinicznej. Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych w diagnostyce wybranych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych i zasady prawidłowej antybiotykoterapii w oparciu o przypadki kliniczne.

III rok Wydział Lekarski, semestr 6

Koordynator zajęć na III roku: Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski, e mail: slomany.bryniarski@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia praktyczne: Prof. dr hab. med. Anna Kabłak- Ziembicka, Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski.

Harmonogram zajęć

 • Godz. 8.30 rozpoczęcie zajęć, lokalizacja rozpoczęcia zajęć: sala konferencyjna Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej (budynek M-V, parter)
 • Godz. 8.45-10.00 – prowadzenie ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego w podgrupach
 • Godz. 10.00-10.15 – przerwa
 • Godz. 10.15-11.15 – ćwiczenia wg harmonogramu
 • Godz. 11.15-11.30 – przerwa
 • Godz. 11.30-12.30 – seminarium wg planu
 • Godz. 12.30 – zakończenie zajęć

Tematy ćwiczeń

 1. Dr med. Rafał Badacz: Interpretacja elektrokardiogramu
 • przygotowane przypadki kliniczne
 • prawidłowy zapis EKG i rozpoznawanie jego zasadniczych elementów morfologicznych – określanie częstości i rodzaju rytmu wiodącego, osi serca cechy przerostu poszczególnych jam serca w EKG- najczęstsze zaburzenia rytmu i przewodzenia i ich diagnostyka różnicowa
 • EKG w chorobie niedokrwiennej serca (EKG spoczynkowe i wysiłkowe) – zmiany EKG w częstych stanach internistycznych
 • zatorowość płucna- zaburzenia elektrolitowe- wpływ często stosowanej farmakoterapii- zachowanie czujności na rzadkie anomalie EKG
 1. Lek. med. Jakub Baran: Nieinwazyjne badania obrazowe w kardiologii.
 • wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników badań
  • użyteczność poszczególnych rodzajów badań nieinwazyjnych w chorobie wieńcowej
  • przygotowane przypadki kliniczne
 • interpretacja badania RTG klatki piersiowej
 • EKG wysiłkowe a testy obciążeniowe obrazujące niedokrwienie- ocena żywotności mięśnia serca
 • użyteczność echokardiografii w rozpoznawaniu:
  • dysfunkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory
  • wad zastawkowych
  • diagnostyce różnicowej stanów nagłych (OZW, zatorowość płucna, tamponada serca)
  • zapalenia wsierdzia- guzów serca
 • miejsce rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w kardiologii
 • miejsce badań izotopowych w kardiologii
 • zastosowanie badań nieinwazyjnych w wykrywaniu i diagnostyce różnicowej przerostu l. komory 
 • użyteczność 24-h monitorowania ciśnienia tętniczego krwi
 1. Lek. med. Łukasz Niewiara, Lek. med. Łukasz Wiewiórka: Inwazyjne badania obrazowe w kardiologii.
 • wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników badań użyteczność poszczególnych rodzajów badań inwazyjnych w chorobie wieńcowej
  • badania anatomiczne- koro, IVUS, OCT
  • badania czynnościowe -FFR, indeksy niehyperemiczne
 1. Lek. med. Piotr Szolc: Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia

Tematy seminariów

 1. Prof. dr hab. med. Anna Kabłak- Ziembicka – Zasady prewencji sercowo-naczyniowej.
 2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka – Przewlekłe zespoły wieńcowe.
 3. Prof. dr hab. med. Jacek Legutko – Ostre zespoły wieńcowe.
 4. Dr hab. med. Jakub Podolec – Niewydolność serca.

Cele i efekty kształcenia przedmiotu, metody sprawdzania i kryteria oceny efektow kształcenia opisane są szczegółowo w sylabusie CM UJ dla Wydziału Lekarskiego- patrz strona www: Sylabus Collegium Medicum UJ – Aplikacja Sylabus CM UJ

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwiona –  nieobecności należy odpracować w porozumieniu z prowadzącym.

Zalecana literatura 

 1. Interna Szczeklika 2019. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019
 2. Badanie kliniczne Macleod’a. red. Douglas G, Nicol F, Robertson C, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2013
 3. Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym. red. Bickley LS, red. wydania polskiego Gaciong Z, Jędrusik P. Termedia, Poznań, 2010
 4. Choroby wewnętrzne, tom 1 i 2, red. Kokot F. Wyd. VIII, PZWL, Warszawa, 2006
 5. Interna Szczeklika 2019/2020 – mały podręcznik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019

Regulamin zajęć

 1. Każdy student musi mieć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wykonany pomiar temperatury ciała. Osoby z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach klinicznych.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zasady odrabiania zajęć i ich zaliczanie jest zgodne z regulaminem studiów na Wydziale Lekarskim CM UJ.
 3. Wszelką odzież wierzchnią, w tym fartuchy lekarskie należy zdjąć przed wejściem na teren oddziału klinicznego i pozostawić w szatni. Szatnia studencka znajduje się na parterze budynku C naprzeciwko Sali konferencyjnej Klinik Chirurgii Serca i Naczyń.
 4. W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie identyfikatora, stosowanie ubrań ochronnych, masek chirurgicznych, a w trakcie badania pacjenta także rękawiczek oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.

IV rok, Wydział Lekarski semestr 7/8

Koordynator zajęć na  IVroku: Dr hab.med. Bartłomiej Guzik tel., e-mail: b.guzik@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia praktyczne: Dr hab.med. Jakub Podolec, Dr hab. med. Krzysztof Bryniarski, Dr hab.med. Bartłomiej Guzik.

Harmonogram zajęć

 • Godz. 8.30 rozpoczęcie zajęć,lokalizacja rozpoczęcia zajeć: sali konferencyjna Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej (budynek M-V, parter)
 • Godz. 8.45-10.00- Prowadzenie ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego w podgrupach
 • Godz. 10.00-10.15-przerwa
 • Godz. 10.15-11.15-ćwiczenia wg harmonogramu
 • Godz. 11.15-11.30-przerwa
 • Godz. 11.30-12.30-seminarium wg planu
 • Godz. 12.30 zakończenie zajęć

Tematy ćwiczeń

 1. Dr med. Rafał Badacz: Interpretacja elektrokardiogramu Podstawy interpretacji EKG u chorego ze sztucznym stymulatorem serca. Użyteczność monitorowania EKG metodą Holtera w praktyce kardiologicznej.
 2. Lek. Med. Jakub Baran: Nieinwazyjne badania obrazowe w kardiologii, wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników badań.
 3. Lek. med. Łukasz Niewiara, Lek. med. Łukasz Wiewiórka: Inwazyjne badania obrazowe i czynnościowe w kardiologii. wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników.
 4. Lek. med. Piotr Szolc: Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia

Tematy seminariów

 1. Prof. dr hab. med. Anna Kabłak- Ziembicka – Leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia serca.
 2. Dr hab. med. B. Guzik – postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 3. Prof. dr hab. med. Jacek Legutko – Zasady leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego.
 4. Dr hab. med. Jakub Podolec – Leczenie niewydolności serca, podstawy patofizjologiczne, farmakoterapia.

Wykład w formule e-learning

 • Prof. dr hab. med. Anna Kabłak- Ziembicka, Dr hab. med. B. Guzik: Badania obrazowe w kardiologii interwencyjnej.

  Cele i efekty kształcenia przedmiotu, metody sprawdzania i kryteria oceny efektow kształcenia opisane są w sylabusie CM UJ dla Wydziału Lekarskiego- patrz strona www: Sylabus Collegium Medicum UJ – Aplikacja Sylabus CM UJ

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej wymagane jest odrobienie zajęć po porozumieniu z prowadzącym.

Zalecana literatura

 1. Interna Szczeklika 2019. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019
 2. Badanie kliniczne Macleod’a. red. Douglas G, Nicol F, Robertson C, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2013
 3. Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym. red. Bickley LS, red. wydania polskiego Gaciong Z, Jędrusik P. Termedia, Poznań, 2010
 4. Choroby wewnętrzne, tom 1 i 2, red. Kokot F. Wyd. VIII, PZWL, Warszawa, 2006
 5. Interna Szczeklika 2019/2020 – mały podręcznik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019

Zajęcia fakultatywne, semestr 7: Ultrasonograficzne obrazowanie miażdżycy a modyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. med. Anna Kabłak- Ziembicka e-mail: anna.kablak-ziembicka@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. med. Anna Kabłak- Ziembicka

Cele kształcenia dla przedmiotu fakultatywnego

 • Poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w odniesieniu do kardiologii prewencyjnej
 • Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania badania USG tętnic szyjnych i kręgowych – interpretacja wyników badania i dalszego postępowania
 • Stratyfikacja ryzyka zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych w 10-letniej perspektywie: krytyczne spojrzenie na klasyczne skale oceny ryzyka EUROscore, Framingham, Reynolds – ich zalety i ograniczenia
 • Alternatywne testy oceny ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca i udaru mózgu: nowoczesne markery biochemiczne, ocena zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach poza wieńcowych – wskaźnik kostka-ramię, USG tętnic szyjnych z bezpośrednią oceną zmian miażdżycowych i grubości kompleksu intima-media
 • Praktyczne warsztaty z nauczaniem badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych i kręgowych
 • Postępowanie diagnostyczne, diagnostyka różnicowa, optymalizacja postępowania i stratyfikacja ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca
 • Dieta, modyfikacja stylu życia i leczenie farmakologiczne z szczególnym uwzględnieniem zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się

zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć 

seminarium: 10, ćwiczenia: 20

Treści programowe

Tematy wykładów

 1. Podstawy ultrasonografii naczyniowej. Technika badania USG tętnic szyjnych i kręgowych
 2. Ocena blaszek miażdżycowych i kalkulacja ryzyka-sercowo-naczyniowego
 3. Rozpoznanie zwężenia tętnicy szyjnej i kręgowej – kryteria hemodynamiczne i planimetryczne
 4. Zasady postępowania u chorych z miażdżycą i zwężeniem tętnicy szyjnej i kręgowej
 5. Rewaskularyzacja naczyń i prewencja wtórna

Tematy seminariów

 1. Klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy
 2. Skale ryzyka Europejska SCORE, Amerykańska Framingham i Reynolds
 3. Modyfikacja skal w zależności od współwystępujących dodatkowych czynników ryzyka, tj. wskaźnik kostka-ramię, poszukiwanie cech wczesnej i zaawansowanej miażdżycy w tętnicach poza wieńcowych
 4. Podstawy ultrasonografii naczyniowej – technika badania i zasady interpretacji wyników
 5. Dieta, aktywność fizyczna i interwencja farmakologiczna w zależności od wyników oceny ryzyka sercowo-naczyniowego

Tematy ćwiczeń

 • Analiza skal ryzyka sercowo-naczyniowego – zajęcia przy łóżku pacjenta – aspekty praktyczne, wykazanie ograniczeń metod
 • Pomiar wskaźnika kostka-ramię
 • Podstawy USG tętnic szyjnych
 • Wykonanie badania USG tętnic szyjnych i kręgowych
 • Interpretacja obrazu ultrasonograficznego
 • Zaplanowanie sposobów modyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego
 • Ocena chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych i kręgowych – kwalifikacja do farmakoterapii / rewaskularyzacji
 • Postępowanie z chorymi z chorobą wieńcową i zwężeniami tętnic szyjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwioną należy odpracować w porozumieniu z prowadzącym.

Literatura obowiązkowa

 1. Wytyczne ESC dotyczące prewencji sercowo-naczyniowej: Cardiovascular disease prevention in clinical practice. EHJ (2016);37:2315–2381

Regulamin zajęć

 1. Każdy student musi mieć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wykonany pomiar temperatury ciała. Osoby z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach klinicznych.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zasady odrabiania zajęć i ich zaliczanie jest zgodne z regulaminem studiów na Wydziale Lekarskim CM UJ.
 3. Wszelką odzież wierzchnią, w tym fartuchy lekarskie należy zdjąć przed wejściem na teren oddziału klinicznego i pozostawić w szatni. Szatnia studencka znajduje się na parterze budynku C naprzeciwko Sali konferencyjnej Klinik Chirurgii Serca i Naczyń.
 4. W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie identyfikatora, stosowanie ubrań ochronnych, masek chirurgicznych, a w trakcie badania pacjenta także rękawiczek oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.

V rok, Wydział Lekarski semestr 9/10

Choroby wewnętrzne

Koordynator zajeć na V roku: Prof. dr hab. med. Paweł Kleczyński,e-mail: pawel.kleczynski@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia praktyczne: Prof. dr hab. med. Paweł Kleczyński, Prof. dr hab. med. Jacek Legutko, Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

Harmonogram zajęć

 • Godz. 8.30 rozpoczęcie zajęć, lokalizacja rozpoczęcia zajęć: sali konferencyjna Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej (budynek M-V, parter)
 • Godz. 8.45-10.00- Prowadzenie ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego w podgrupach
 • Godz. 10.00-10.15-przerwa
 • Godz. 10.15-11.15-ćwiczenia wg harmonogramu
 • Godz. 11.15-11.30-przerwa
 • Godz. 11.30-12.30-seminarium wg planu
 • Godz. 12.30 zakończenie zajęć

Tematy ćwiczeń

 1. Dr med. Rafał Badacz: Interpretacja elektrokardiogramu, przygotowane przypadki kliniczne- Chory kardiologiczny, z cukrzycą; odrębności kardiologicznego leczenia zabiegowego.
 2. Lek. Med. Jakub Baran: przygotowane przypadki kliniczne:
  • Chory kardiologiczny, z niewydolnością nerek; odrębności kardiologicznego leczenia zabiegowego.
 3. Lek. med. Łukasz Niewiara, Lek. med. Łukasz Wiewiórka: przygotowane przypadki kliniczne
  • Chory kardiologiczny, z chorobami tkanki łącznej; odrębności kardiologicznego leczenia zabiegowego.
 4. Lek. med. Piotr Szolc:  przygotowane przypadki kliniczne
  • Chory kardiologiczny, ze schorzeniem onkologicznym; odrębności kardiologicznego leczenia zabiegowego.

Tematy seminariów:

 1. Prof. dr hab. med. P. Kleczyński – Postępowanie w wadach wrodzonych i nabytych serca.
 2. Dr hab. med. K. Bryniarski – Choroby mięśnia serca.
 3. Dr hab. med. B.Guzik – Choroby naczyń obwodowych. Choroby aorty. Zmiany w zakresie układu krążenia stwierdzane u osób uprawiających sport. Omdlenia.
 4. Prof. dr hab. med. K. Żmudka – Odrębności chorób układu krążenia w cukrzycy, niewydolnością nerek, w chorobach tkanki łącznej, u chorych onkologiczne i w podeszłym wieku.
 5. Dr hab. med. K. Bryniarski – Zasady kwalifikacji kardiologicznej oraz przygotowania chorych do zabiegów pozasercowych.
 6. Prof. dr hab. med. Anna Kablak Ziembicka – Zasady postępowania u kobiet w ciąży ze schorzeniami kardiologicznymi.

Wykład w formule e-learning

Prof. dr hab. med. Jacek Legutko, Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka: ABC kardiologii inwazyjnej – od rutynowych do zaawansowanych technik leczenia interwencyjnego

Cele i efekty kształcenia przedmiotu, metody sprawdzania i kryteria oceny efektow kształcenia opisane są szczegółowo w sylabusie CM UJ dla Wydziału Lekarskiego- patrz strona www: Sylabus Collegium Medicum UJ – Aplikacja Sylabus CM UJ

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwiona do odpracowania po ustaleniu z prowadzącym.

Zalecana literatura

 1. Interna Szczeklika 2019. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019
 2. Badanie kliniczne Macleod’a. red. Douglas G, Nicol F, Robertson C, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2013
 3. Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym. red. Bickley LS, red. wydania polskiego Gaciong Z, Jędrusik P. Termedia, Poznań, 2010
 4. Choroby wewnętrzne, tom 1 i 2, red. Kokot F. Wyd. VIII, PZWL, Warszawa, 2006
 5. Interna Szczeklika 2019/2020 – mały podręcznik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019

Zajęcia fakultatywne, semestr 10, Praktyczne aspekty kardiologii interwencyjnej – nowoczesne podejście do pacjenta

Koordynator przedmiotu fakultatywnego: Prof. dr hab. med. Jacek Legutko, e mail: jacek.legutko@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. med. Jacek Legutko, Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, Dr hab. med. K. Bryniarski

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się

zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć́

seminarium: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

Poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w odniesieniu do kardiologii interwencyjnej

Zapoznanie studentów z postępowaniem diagnostycznym, diagnostyką różnicową, optymalizacją postępowania i stratyfikacją ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca

Przekazanie wiedzy z zakresy interwencji wieńcowych w stabilnej chorobie wieńcowej oraz w ostrych zespołach wieńcowych

Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu: 1) Angiograficznej oceny naczyń́ wieńcowych 2) Przeprowadzenia diagnostyki terapeutycznej 3) Użycia algorytmów postępowania

Poszerzenie wiedzy na temat leczenia farmakologicznego ze szczególnym uwzględnieniem leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego u chorych poddawanych interwencją przezskórnym. Ocena (zarządzenie) ryzyka krwawienia, zakrzepicy w stentach.

Treści programowe

Choroba niedokrwienna serca

Koronarografia, metody oceny istotności zwężenia

Przezskórne interwencje wieńcowe

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Seminarium, Mentoring

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

W wypadku nieobecności na zajęciach będzie wymagane dodatkowe spotkanie w terminie wyznaczonym przez prowadzących.

Literatura

Obowiązkowa

 1. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w 2015 roku
 2. Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku
 3. Wytyczne ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w 2017 roku

Dodatkowa

 1. Grossman & Baim’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, Philadelphia, 2014 2. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Philadelphia, 2012

Regulamin zajęć:

 1. Każdy student musi mieć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wykonany pomiar temperatury ciała. Osoby z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach klinicznych.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zasady odrabiania zajęć i ich zaliczanie jest zgodne z regulaminem studiów na Wydziale Lekarskim CM UJ.
 3. Wszelką odzież wierzchnią, w tym fartuchy lekarskie należy zdjąć przed wejściem na teren oddziału klinicznego i pozostawić w szatni. Szatnia studencka znajduje się na parterze budynku C naprzeciwko Sali konferencyjnej Klinik Chirurgii Serca i Naczyń.
 4. W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie identyfikatora, stosowanie ubrań ochronnych, masek chirurgicznych, a w trakcie badania pacjenta także rękawiczek oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.

VI rok,Wydział Lekarski semestr 11/12

 

Koordynator zajeć na VI roku: Prof. dr hab. med. Jacek Legutko, e-mail: jacek.legutko@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia praktyczne: Prof. dr hab. med. Anna Kabłak Ziembicka, Prof. dr hab. med. Paweł Kleczyński, Prof. dr hab. med. Jacek Legutko, Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, dr hab. med. Jakub Podolec, dr hab. med. Bartłomiej Guzik, dr hab.med. Krzysztof Bryniarski

Choroby wewnętrzne

Cele kształcenia dla przedmiotu

 • Zapoznanie studenta z epidemiologią oraz etiopatogenezą, stratyfikacją ryzyka, symptomatologią, zasadami diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób internistycznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań.
 • Praktyczne przygotowanie do wykonywaniu zawodu lekarza
 • Nabycie umiejętności komunikacji z pacjentem oraz współpracy interdyscyplinarnej z innymi członkami zespołu
 • Interpretacja badań medycznych, stawianie diagnozy, diagnostyka różnicowa. Prowadzenie dokumentacji medycznej

Forma prowadzenia i godziny zajęć

ćwiczenia kliniczne: 240

Formy zaliczenia

dzienniczek umiejętności praktycznych, obserwacja pracy studenta.

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywność na zajęciach (forma oceniania ciągłego) potwierdzona przez Lekarza nadzorującego praktyczne nauczanie kliniczne w danej jednostce w dzienniczku umiejętności praktycznych. W przypadku nieobecności – konieczność odrobienia po ustaleniu z asystentem prowadzącym zajęcia.

Literatura

Obowiązkowa

 1. Interna Szczeklika 2019. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019
 2. Badanie kliniczne Macleod’a. red. Douglas G, Nicol F, Robertson C, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2013
 3. Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym. red. Bickley LS, red. wydania polskiego Gaciong Z, Jędrusik P. Termedia, Poznań, 2010
 4. Choroby wewnętrzne, tom 1 i 2, red. Kokot F. Wyd. VIII, PZWL, Warszawa, 2006
 5. Interna Szczeklika 2019/2020 – mały podręcznik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2019
 6. Mikrobiologia. Red.P. Murray, K. Rosenthal, M. Pfaller. (red. tłum. A. Przondo-Mordarska, G. Martirosian, A. Szkaradkiewicz). Wyd. II polskie, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2018
 7. Diagnostyka bakteriologiczna. Red. E.M. Szewczyk, Wyd. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

Dodatkowa

 1. Badania kliniczne. red. Munro J, Edwards Ch. PZWL, Warszawa, 1993
 2. Rozpoznanie przy łóżku chorego. Mattingly D, Steward Ch. PZWL, Warszawa, 1998
 3. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, red. Kokot F, PZWL, Warszawa, 1998
 4. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – aktualne dostępne na stronie: www.cukrzyca.info.pl
 5. Podstawy hematologii. red. Nowak WS, Skotnicki AB. Wyd. 2, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011
 6. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/wytyczne_ptnt
 7. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – wytyczne postępowania w chorobach układu krążenia na podstawie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278
 8. Terapia w chorobach reumatycznych. red. Zimmermann-Górska I. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2018
 9. Zarys toksykologii klinicznej. red. Pach J. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2009
 10. Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR. red. Brongel L. PZWL, Warszawa, 2017
 11. Najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych zalecane do stosowania w praktyce klinicznej, publikowane m.in. w Gastroenterologia Praktyczna, Przegląd Gastroenterologiczny i inne.
 12. Endokrynologia ogólna i kliniczna Greenspana. Gardner DG, Shoback D. Czelej, Lublin, 2011
 13. Diabetologia – kompendium. red. Czupryniak L. Termedia, Poznań, 2014
 14. Cukrzyca typu 1 u osób dorosłych. red. Sieradzki J, Wierusz-Wysocka B. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań, 2012
 15. Cukrzyca. red. Sieradzki J. Via Medica, Gdańsk, 2015 i 2019
 16. Wielka Interna. red. Antczak A, Myśliwiec M, Pruszczyk P. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2010
 17. Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej. Red. D. Dzierżanowska D. Wyd. II, Alfa-medica press, Bilsko-Biała, 2016
 18. Antybiotykoterapia praktyczna. Red. D. Dzierżanowska: Wyd. VI, Alfa medica press, Bielsko-Biała, 2018

 Zajęcia dowolne w zakresie nauk klinicznych

Zajęcia dowolne uzupełniają wiedzę studentów w zakresie przedmiotów klinicznych. Mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz diagnostyki i leczenia w wybranych dyscyplinach klinicznych. Szczegółowe cele realizowanego przedmiotu obejmują nauczenie studentów symptomatologii chorób, umiejętności zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zaplanowania procesu diagnostycznego i leczenia. Ważnym celem jest nauczenie studentów zasad prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz organizacji pracy oddziału. W trakcie prowadzonych ćwiczeń z zajęć dowolnych nauczane będą następujące zagadnienia dotyczące poszczególnych przedmiotów klinicznych: ▪ symptomatologia ▪ badanie podmiotowe i przedmiotowe ▪ badania dodatkowe ▪ diagnostyka różnicowa ▪ etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego ▪ praktyczne nauczanie umiejętności klinicznych związanych z daną dyscypliną ▪ organizacja pracy na oddziale szpitalnym ▪ zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Forma prowadzenia i godziny zajęć

 Ćwiczenia kliniczne: 180

Formy zaliczenia

Zaliczenie u koordynatora zajęć

Regulamin zajęć

 1. Każdy student musi mieć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wykonany pomiar temperatury ciała. Osoby z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach klinicznych.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zasady odrabiania zajęć i ich zaliczanie jest zgodne z regulaminem studiów na Wydziale Lekarskim CM UJ.
 3. Wszelką odzież wierzchnią, w tym fartuchy lekarskie należy zdjąć przed wejściem na teren oddziału klinicznego i pozostawić w szatni. Szatnia studencka znajduje się na parterze budynku M-V naprzeciwko Sali konferencyjnej Klinik Chirurgii Serca, Naczyń i Transplanotlogii.
 4. W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie identyfikatora, stosowanie ubrań ochronnych, masek chirurgicznych, a w trakcie badania pacjenta także rękawiczek oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.