Informacje o prowadzonych zajęciach – Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Ratownictwo Medyczne, II rok, semestry 3/4

 Choroby wewnętrzne z elementami onkologii

Koordynator zajęć na II roku: Tomasz Brzostek, Marek Kaszuba, Teresa Gabryś

Prowadzący zajęcia praktyczne: lek. Łukasz Niewiara, dr med. Paweł Rostoff

 

Harmonogram zajęć:

Godz.7:00 rozpoczęcie zajęć,

lokalizacja rozpoczęcia zajęć: sali konferencyjna Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej (budynek M-V, parter)

 

Godz. 7.15-09.00- Prowadzenie ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego w podgrupach

Godz. 09.00-09.15-przerwa

Godz. 09.15-11.15-ćwiczenia wg harmonogramu

Godz. 11.15-11.30-przerwa

Godz. 11.30-14.30 ćwiczenia wg harmonogramu

Godz. 14:30 zakończenie zajęć

 

Tematyka ćwiczeń:

KARDIOLOGIA:
• Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
• Zaburzenia rytmu serca
• Nagłe zatrzymanie krążenia
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• Choroba wieńcowa – stabilne i ostre zespoły wieńcowe
• Ostra niewydolność serca
• Ostre zespoły aortalne – pęknięcie tętniaka aorty i rozwarstwienie aorty
• Omdlenie
• Nadciśnienie tętnicze – stany naglące
• Tamponada serca
• Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
PULMONOLOGIA:
• Ostra niewydolność oddechowa i zaostrzenie przewlekłej niewydolności oddechowej
• Astma (w tym zaostrzenie astmy)
• POChP (w tym zaostrzenie POChP)
• ARDS
• Kardiogenny obrzęk płuc
• Zapalenie płuc
• Zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich
• Odma opłucnowa
• Krwawienia z dróg oddechowych
• Obrzęk naczynioruchowy
• Panika oddechowa i zespół hiperwentylacji
GASTROLOGIA:
• Kolka żółciowa
• Krwawienie do przewodu pokarmowego
• Ostra niewydolność wątroby
• Ostre zapalenie trzustki
• Ostry brzuch
ENDOKRYNOLOGIA I DIABETOLOGIA:
• Hipoglikemia
• Kwasica i śpiączka ketonowa
• Kwasica i śpiączka mleczanowa
• Zespół hiperglikemiczno-hiperosmolalny
• Tężyczka (hipokalcemia objawowa)
• Hiperkalcemia i przełom hiperkalcemiczny
• Przełom tarczycowy (hipermetaboliczny)
• Śpiączka hipometaboliczna
• Przełom nadnerczowy
NEFROLOGIA:
• Kolka nerkowa
• Niewydolność ostra nerek
• Zakażenie układu moczowego
HEMATOLOGIA:
• DIC
• Niedokrwistość
• Ostre białaczki
• Skazy krwotoczne
POZOSTAŁE:
• Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
• Płynoterapia
• Procedury specjalistyczne w stanach nagłych internistycznych (elektrostymulacja, kardiowersja, defibrylacja PCI, wspomaganie krążenia, pulsoksymetria, gazometria, kapnometria, tlenoterapia, sztuczna wentylacja)
• Postępowanie wobec pacjentów będących w stanach paliatywnych
• Leki stosowane w nagłych schorzeniach internistycznych omawiana są w trakcie poszczególnych ww. tematów

Cele i efekty kształcenia przedmiotu, metody sprawdzania i kryteria oceny efektow kształcenia opisane są szczegółowo w sylabusie CM UJ dla Wydziału Nauk o Zdrowiu- patrz strona www: Sylabus Collegium Medicum UJ – Aplikacja Sylabus CM UJ

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwiona do odpracowania po porozumieniu z prowadzącym zajęcia

Zalecana literatura

 1. Interna Szczeklika mały podręcznik 2019/2020. Wyd. Medycyna Praktyczna, 2019;

Forma weryfikacji

Zaliczenie

Regulamin zajęć:

 1. Każdy student musi mieć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wykonany pomiar temperatury ciała. Osoby z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach klinicznych.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zasady odrabiania zajęć i ich zaliczanie jest zgodne z regulaminem studiów na Wydziale Nauk o Zrdrowiu  UJ CM.
 3. Wszelką odzież wierzchnią, w tym fartuchy lekarskie należy zdjąć przed wejściem na teren oddziału klinicznego i pozostawić w szatni. Szatnia studencka znajduje się na parterze budynku C naprzeciwko Sali konferencyjnej Klinik Chirurgii Serca i Naczyń.
 4. W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie identyfikatora, stosowanie ubrań ochronnych, masek chirurgicznych, a w trakcie badania pacjenta także rękawiczek oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.

Elektroradiologia, II rok, semestr 3/6

Procedury Diagnostyki Elektromedycznej w kardiologii szpitalnej

Koordynator zajęć na II roku:   Wojciech Rudnicki email: Wojciech.rudnicki@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia praktyczne: Prof UJ, dr.hab.med. Paweł Kleczyński, lek. Łukasz Niewiara

 

Harmonogram zajęć

Godz.7:45 rozpoczęcie zajęć,

lokalizacja rozpoczęcia zajęć: sali konferencyjna Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej (budynek M-V, parter)

Godz. 7.45-10.15- Prowadzenie ćwiczeń praktycznych w pracowni elektroradiologii

Godz. 10.15-10.30-przerwa

Godz. 10.30-12.30 ćwiczenia wg harmonogramu

Godz. 12:30 zakończenie zajęć

 

Tematyka zajęć

 1. Angiografia wieńcowa oraz aorty – typowe i nietypowe projekcje angiograficzne, aortografia,
 2. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS), optyczna koherentna tomografia (OCT)
 3. Czynnościowa ocena drzewa wieńcowego – cząstkowa rezerwa przepływu oraz nowe indeksy niehiperemiczne (iwFR, RFR, dPR)
 4. Metody korejestracji angiografii i badań czynnościowych
 5. Echokardiografia
 6. Elektrokardiografia spoczynkowa
 7. Elektrokardiografia obciążeniowa

 Literatura

Obowiązkowa

 1. Dąbrowska B., Podręcznik elektrokardiografii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007
 2. Hoffman P., Kasprzak J. D. (red.), Echokardiografia. Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2004

Dodatkowa

 1. Grupa Robocza Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych, Kardiologia Polska 2010; 68 (supl. IV)
 2. Dąbrowska B., Dąbrowski A., Bodzoń W., Ćwiczenia z elektrokardiografii, Medycyna Praktyczna, Kraków 1997
 3. Dąbrowska B., Dąbrowski A., Piotrowicz R. Elektrokardiografia holterowska, Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2004
 4. Walczak F., Baranowski R. (red.): Podstawy EKG u pacjenta ze stymulatorem serca, Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2004

Regulamin zajęć

 1. Każdy student musi mieć każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wykonany pomiar temperatury ciała. Osoby z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach klinicznych.
 2. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zasady odrabiania zajęć i ich zaliczanie jest zgodne z regulaminem studiów na Wydziale Lekarskim CM UJ.
 3. Wszelką odzież wierzchnią, w tym fartuchy lekarskie należy zdjąć przed wejściem na teren oddziału klinicznego i pozostawić w szatni. Szatnia studencka znajduje się na parterze budynku C naprzeciwko Sali konferencyjnej Klinik Chirurgii Serca i Naczyń.
 4. W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie identyfikatora, stosowanie ubrań ochronnych, masek chirurgicznych, a w trakcie badania pacjenta także rękawiczek oraz przestrzeganie zasad higieny rąk.